The Peninsula Hong Kong Jobs (zh_TW)

搜尋結果: "". 第 1/1 頁,第 1 筆至第 6 筆結果 之 6
標題 部門 所需技能
重設
侍應生
侍應生 香港半島酒店 Tsim Sha Tsui
香港半島酒店 Tsim Sha Tsui
通宵班房務員
通宵班房務員 香港半島酒店 Tsim Sha Tsui
香港半島酒店 Tsim Sha Tsui
點餐員 1
點餐員 1 香港半島酒店 Hong Kong
香港半島酒店 Hong Kong
房務員 1
房務員 1 香港半島酒店 Tsim Sha Tsui
香港半島酒店 Tsim Sha Tsui
管事清潔員
管事清潔員 香港半島酒店 Tsim Sha Tsui
香港半島酒店 Tsim Sha Tsui
公共地方清潔員
公共地方清潔員 香港半島酒店 Tsim Sha Tsui
香港半島酒店 Tsim Sha Tsui